Seniorkommittén

Verksamhetsidé

Kommittén skall verka för trivsam samvaro för de aktiva seniorer som önskar utöva golfspel.
Detta sker genom tävlingsverksamhet och utflykter kring det gemensamma intresset för golf.
Kommittén skall också vara språkrör för seniorerna i frågor som seniorerna anser viktiga för
ökad trivsel på och kring banan.

Arbetsutskottet (AU) för Seniorkommittén består av:

Jan Olof Andersson -Sammankallande 070 2743473
Lars-Eric Söderberg -Tävlingsledare 070 5617176
Inger Mårtensson -Ekonomiansvarig 072 2482662
Mikael Odelius -Ledamot  
     
Lars Brandt -Revisor